Villkor och regler för Kreatörspoolen

Kreatörspoolens användningsområde

Kreatörspoolen kommer initialt att användas för att hantera intresseanmälningar för pilotstudier i projektet Smart Kreativ Stad. För att kunna lämna en intresseanmälan för att delta i en pilotstudie/utlysning måste du ha skapat ett konto och laddat upp CV och portfolio samt fyllt i dina kontaktuppgifter. Under Kreatörspoolens uppbyggnad  kommer informationen endast att vara tillgänglig för Film Capital Stockholm för att välja ut och matcha kompetenser med olika uppdrag. Ambitionen är att i framtiden göra Kreatörspoolen till en publik samlingsplats för kompetenser inom film och rörlig bild. När du godkänner dessa villkor godkänner du därför också att materialet kan komma att göras publikt.

Den information som kan komma att göras publikt tillgänglig är namn, titel, företagsnamn, presentationstext, verksamhetsområde, e-postadress, hemsidor, bilder, video- och ljudklipp.

Upphovsrätt

Upphovsrätten till de bilder och filmer som finns på din profilsida tillhör dig. Film Capital Stockholm äger inte rätten att vidareförmedla eller på annat sätt upplåta materialet till tredje part.

Texter, bilder, grafik, ljud och annat material som du får tillgång till i Kreatörspoolen skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Det innebär bl.a. att du inte får lagra eller kopiera sådant material annat än för ditt privata bruk. Det innebär vidare att du inte får göra sådant material tillgängligt för allmänheten genom att framföra, försälja, uthyra, utlåna eller på annat sätt sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) materialet utan tillstånd från den som har upphovsrätt till materialet. Det publicerade materialet får dock återges, helt eller delvis enligt citaträtten, under förutsättning att källan anges. Däremot får inte bilder och grafik användas utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Mångfaldigande i kommersiellt syfte är inte tillåtet.

Publicistiska regler

Allt material som publicerats i Kreatörspoolen ska vara förenligt med svensk lagstiftning. Film Capital Stockholm har rätt att varna och ta bort de användare som inte respekterar dessa användarregler. Tänk på att du själv är ansvarig för det du gör tillgängligt och material får inte innehålla känsliga uppgifter som hänför sig till andra privatpersoner. Begår du brott riskerar du att åtalas och att dömas för brottet.

Materialet i Kreatörspoolen förhandsgranskas inte. Film Capital Stockholm övervakar dock innehållet i Kreatörspoolen och har rätt att ta bort profiler/konton som bryter mot nedanstående:

Dina bidrag/material får inte innehålla eller innebära:

  • Material som innebär intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärke eller upphovsrätt
  • Hets mot folkgrupp eller annat rasistiskt budskap
  • Kränkande uppgifter om andra personer eller grupper av personer, vare sig nu levande eller döda
  • Uppmaning till våld eller annan brottslig handling
  • Utpekande av andra personer som brottsliga eller annan kränkning, hot eller förtal
  • Våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Annan brottslig verksamhet
  • Intrång i annans privatliv, adresser, telefonnummer och e-postadresser
  • Datorvirus eller annat som kan skada Kreatörspoolen eller övriga användares utrustning

Användandet av cookies

Kreatörspoolen använder cookies av strikt tekniska skäl för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter. Informationen som samlas in är anonym och innehåller varken namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter. Information om besökaren kan inte spåras av Film Capital Stockholm.

Behandling av personuppgifter

Film Capital Stockholm AB skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till bolaget. Vi skulle vilja behandla personuppgifter om dig för att kunna välja ut och matcha kompetenser med olika uppdrag.

Den information vi ber om är namn, adress, telefonnummer, kön (1).

Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget och av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden i egenskap av finansiärer av projektet Smart Kreativ Stad (se nedan).

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom företaget. Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom i projektrapportering till finansiärer av projektet Smart Kreativ Stad.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Vi kommer att skicka ut information till dig en gång per år, och du måste då aktivt godkänna att du fortsatt vill vara en del av Kreatörspoolen. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan när som helst själv ändra dina uppgifter i systemet. Vill du av någon anledning inte längre finnas med i Kreatörspoolen kan du maila jeanette@filmcapitalstockholm.com så raderar vi ditt konto.

(1) Varför frågar vi om detta? I projektet Smart Kreativ Stad strävar vi efter en jämn könsfördelning. Namnet avslöjar inte alltid vilket kön någon har och eftersom man också kan ha en annan könsidentitet än man eller kvinna ber vi dig ange kön genom att markera något av alternativen. Informationen kommer inte att användas som bedömningsfaktor, utan enbart för att vi ska kunna följa upp och se om vi behöver göra ytterligare ansträngningar för att nå ut till den grupp/-er som har svag representation.

Information om uppgifter som Tillväxterket tar del av

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är med och finansierar den verksamhet som du tar del av. Tillväxtverket är ansvarig myndighet för genomförandet av de regionala programmen och det nationella regionalfondsprogrammet som finansieras av ERUF. Tillväxtverket följer upp och utvärderar de insatser som genomförs, hur de fungerar och vad de bidrar till.

För att Tillväxtverket ska kunna följa upp och utvärdera de insatser du deltar i är det nödvändigt att du lämnar dessa uppgifter. Du har alltid möjligheten att avstå stödet eller avstå från att delta i aktiviteterna som erbjuds och behöver då inte lämna dessa uppgifter.

Uppgifterna som du lämnar här kommer att sammanställas och lämnas till Tillväxtverket. Tillväxtverket kommer att använda uppgifterna till att följa upp och utvärdera de ovan nämnda programmen. Statistiken och de eventuella utvärderingsresultaten kommer att publiceras avidentifierade i rapporter och i myndighetens årsredovisningar.

Genom att lämna dessa uppgifter samtycker du till att Tillväxtverket samt den organisation som är mottagare av denna blankett behandlar dina personuppgifter. Med behandling avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom Tillväxtverkets uppföljnings- och utvärderingsenheter. Tillväxtverket kommer även att använda dessa uppgifter för att beställa avidentifierade uppgifter hos SCB.

Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Tillväxtverket kan du skriftligen begära detta hos:

Tillväxtverket
Personuppgiftsansvarig
Box 4044
102 61 Stockholm